ดอกไม้เหี่ยวเฉา ดอกไม้เหี่ยวแห้ง คำกริยาภาษาอังกฤษ

การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ชิ้นงานคุณภาพ ใช้เกรดสเตนเลสมาตรฐาน SUS 304 หรือเกรดพิเศษ SUS 316 มีคุณสมบัติทนกรด, น้ำทะเลสามารถสั่งทำได้แล้ววันนี้… การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

reference ดอกไม้

reference ดอกไม้

การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สุพิชฌาย์ศักดิ์ศรีพยากร. (2550) พฤติกรรมและทัศนคติการซื้อดอกไม้สดของผู้บริโภคที่มีต่อเครือข่ายมิสลิลลี่ เขตจังหวัดชลบุรี. เพิ่มศรี ทิพย์มนต์. (2550) การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดับแห้งของมูลนิธิโครงการหลวงสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

reference ดอกไม้

วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. (2550) ปัจจัยการตัดสินใจซื้อดอกไม้ของลูกค้าในเขตเมืองพัทยา. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. พัทธนันท์ มั่งมี. (2553) ความเป็นไปได้ของธุรกิจร้านดอกไม้ในเขตตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ.

(2551) การบริหารจัดการร้านดอกไม้ที่มีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อของลูกค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. วรัชญาจันทรประภาพร. (2552) พฤติกรรมการซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่.