ปคม เปิดสถิติเด็กหาย ปี Sixty Five จำนวน 252 ราย เพิ่มสูงขึ้นในรอบ 4 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี พร้อมด้วย นายสุรชัย โชว์วิวัฒนา รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี นายเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญถาวร ปลัดเทศบาลเมือง… วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม “บุษกรภิรมย์” ชั้น three อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางกะดี ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกะดี สมัยสามัญ สมัยที่ three ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ประธานแจ้งให้ที่ป…

กฎหมายชุด 41 คู่มือดำเนินการทางวินัย สำหรับ สพท,รร. ล ด ค ว า ม เ สี่ ย ง สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัย …………………………………………………… ??????

กศจปทุมธานีครูผู้ช่วย2561

อำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางกะดี จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น ณ อาคารริมน้ำวัดสังลาน หมู่ที … เทศบาลตำบลบางกะดี กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2563 ช่วงรอบเช้าในเวลา 09.00 น. และช่วงรอบบ่ายในเวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี และโรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี โดยมี “นายธวั… เทศบาลตำบลบางกะดี กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการ”โรงเรียนผู้สูงอายุ” รุ่นที่1/ สัปดาห์ที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ได้มอบหมายนายสุรชัย โชว์วิวัฒนา รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี พร้อมด้วยนางสาวมรกต เสมอตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกะดี และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางกะดี ร่วมแรงร่วมใจกันกรอกกร… วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมปทุมพร ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกะดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกะดี ได้จัดประชุมแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาน ปัญหากลิ่นเหม็น น้ำเสีย เสียงดัง จากการประกอบกิจการผลิตกระดาษ บริษั… พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัล โครงการ “การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ four ” วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” (นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี) ได้เข้ารับโล่และเกียรติบัตรรางว… ของวันนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกะดี ได้จัดโครงการฉีดวัคซีนรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดีได้จัดหน่วยเคลื่ือนที่ ออกใ… ของวันนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกะดี ได้จัดโครงการฉีดวัคซีนรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดีได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ ออกให้บร… ของวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางกะดี โดยมี ” พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ” ( นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ) และ ” นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล ” ( นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี …

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี เป็นประธานในที่ประชุม พนักงานราชการเทศบาลเมืองบางกะดี การประชุมครั้งนี้ แจ้งแนวทาง ในการปฏิบัติ หน้าที่ของพนักงานเทศบาลฯ ด้วยค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจ… เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี เป็นประธานในที่ ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางกะดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และการประชุมครั้งนี้ แจ้งแนวทางใน การปฏิบัติ… ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองบางกะดี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี กองทุน CSR สถานประกอบการ ในตำบลบางกะดี พร้อมกำหนดการ พิธีมอบทุนการ ศึกษาให้แก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา… ของวันนี้ ” นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ได้รับมอบข้าวสาร จำนวน 540 ถุง จากบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน ) เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลบางกะดี ห…

2564 โดยมีนางปราณี อินทวงศ์ (ประธานสภาเทศบาลเมืองบางกะดี) เป็นประธานในที่ประชุม และนายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล (นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี) ได้กล่า… เทศบาลเมืองบางกะดี จะดำเนินการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับประชาชนตำบลบางกะดี รอบที่ 2 และรอบที่ three จำนวน four,860 คน จำนวน 9,720 โดส ระหว่างวันที่ 20-21,23-25 สิงหาคม 2564 ณ สถานที่ฉีดวัคซีน เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ สถานพยาบาลเพื่อรองรับการฉ… 2564 เมื่อวันที่ eleven พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยมีนางปราณี อินทวงศ์ (ประธานสภาเทศบาลเมืองบางกะดี) เป็นประธานในที่ประชุม และนายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล (นายกเทศมนตรีเมืองบางกะ… เทศบาลตำบลบางกะดี กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้มีการจัดสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ได้ยื่นคำร้องขอทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากกองทุน CSR สถานประกอบการในตำบลบางกะดี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา thirteen.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางกะดี ชั้น three โดยเข้ารับการสัมภ…

อังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม “บุษกรภิรมย์” ชั้น three อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดีได้มอบหมายนางวารุณี ลำใย รองนายกเทศมนตรีฯ นางศุภนิจ ศรีพระราม รองนายกเทศมนตรีฯ และหัวหน้าส่วนรา… วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมพร ชั้น 3 เทศบาลเมืองบางกะดี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางกะดี “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี มอบหมาย ให้นางวารุณี ลำใย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะด…

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามที่ประชาชนผู้สูงอายุได้มีการสอบถามถึงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนเมษายน – กันยายน 2565) เทศบาลเมืองคูคต ขอแจ้งว่า ณ ปัจจุบันผู้สูงอายุยังคงได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย… เทศบาลเมืองคูคต ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง พร้อมเชิญชมการประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงวัฒนธรรมดนตรีไทยพื้นบ้าน ชุดโปงลาง ในวันอังคารที่ eight พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดลาดสนุ่น ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัด… วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. นางสาวนรารัตน์ บุญเชิด รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต พร้อมด้วยนางกรณ์ญรัศมิ์ วรรณสังข์ รองปลัดเทศบาล และนางพัชรียา ฟุ้งมงคลเสถียร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รับมอบนมและชุดป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-1…

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 โดย“นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล … เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร จาก “ดร.พินิจ บุญเลิศ” ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร โรงเรียนปทุมวิไลจังหวัดปทุมธานี โดยเทศบาลตำบ… “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี ได้ทำการกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน การเปิดอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี หมู่1 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. โดยมี “นายพินิจ บุญเลิศ” ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเ… เทศบาลตำบลบางกะดี ได้ทำการตอนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่อบต.หนองทะเล จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา่ thirteen.30 น.

พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังสี, วิเชพ ใจบุญ,พัฒณัฏฐ์ เทพอัตถาพร. การส่งต่อผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไปรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำปาง.วารสารวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, eleven ,34-47. ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ … วันอังคารที่ eleven ตุลาคม 2565 นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี พร้อมด้วย นางวารุณี ลำใย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี นางศุภนิจ ศรีพระราม รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี นายสุรชัย โชว์วิวัฒนา รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี นายสมบัติ เสาวรั… เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 23.00 น. นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี พร้อมด้วยนายสุรชัย โชว์วิวัฒนา รองนายกเทศมนตรีฯ นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายวิโรจน์ ธูปเมือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายณรงค…

ไปรับเข็ม 3 ได้เลย #อย่ารีรอ! การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้า ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, 7 ชั่วโมง ago. ขอขอบคุณคุณท้อป ดารีนุช สำหรับความไว้วางใจใน BABY SWIMMING… ขอขอบคุณ คุณโจ๊กเกอร์ นพัตฏ์ธร (นพชัย) มัททวีวงศ์… ‘สมัครเรียน’ หรือ ‘ต่อคอร์ส’ รับโปรทันที สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้นนะคะ…

เทศบาลเมืองบางกะดี กองสวัสดิการสังคม เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ หรืออายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2566 เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506 เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไ… ของวันที่ four เมษายน 2565″ นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล ” ( นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ) พร้อมด้วย ” นางวารุณี ลำใย ( รองนายกเทศมนตรีฯ ) ” นางศุภนิจ ศรีพระราม ( รองนายกเทศมนตรีฯ ) ” นายสุรชัย โชว์วิวัฒนา ” … ของวันนี้ ” นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี มอบหมายสั่งการให้ ” นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล ” เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี “ ร่วมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกะดี เขต1 และ 2… เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ” นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล ” (นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี) ” นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล ” (เลขานุการนายกเทศมนตรี) ” นายธนากร อึ้งอัมพรวิไล” (สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2) พร้อมด้วย ” นายเกียรติศักดิ์ ต… เมื่อวันที่ 22กันยายน 2564 “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี , “นางวารุณี ลำใย” รองนายกเทศมนตรีฯ , “นางศุภนิจ ศรีพระราม” รองนายกเทศมนตรีฯ, ”นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล” เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ … เมื่อวันที่ 21กันยายน 2564 “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี , “นางวารุณี ลำใย” รองนายกเทศมนตรีฯ , “นางศุภนิจ ศรีพระราม” รองนายกเทศมนตรีฯ, ”นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล” เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ …

กศจปทุมธานีครูผู้ช่วย2561

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ละ… การใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภควิเคราะห์ระบบอีซี่พาสเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อแก้ปัญหารถติดบนทางด่วน. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ sixteen วันที่ 30-31พฤษภาคม 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 44-50. เทศบาลเมืองบางกะดีร่วมกับศูนย์การค้าเดอะไนน์เซ็นเตอร์ บางกะดี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์เซ็นเตอร์ บางกะดี โดยมีกิจกรรมชิงเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา รายละเอียดกินกรรม ดังนี้ …

อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกมีพิธีถวายดอกไม้จันทร์เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ วัดเทียนถวาย จังหวัดปทุมธานี โดย “นายสุรชัย ขันอาสา” ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธา… เทศบาลตำบลบางกะดี ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบางกะดีเข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ตามวัน เวลา และสถานที่ 1. วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.

2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และขออนุมัติใช้เงินสะ… เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ จาก “ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย” เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โดยเทศบาลตำบลบางกะดีได้รับ “รางวัลพระปกเกล…

เจอ แจก จบ” รักษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย???? ดูแล “ผู้ติดเชื้อโควิด-19” กลุ่มสีเขียว (ไม่มีอาการ-อาการเล็กน้อย) บอร์ด สปสช. อนุมัติหลักเกณฑ์จ่ายค่าบริการโควิด-19 ดูแล “ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว” … ทั้งนี้ หากเกิดการสูญหาย หากค้นหาในบริเวณงานแล้วยังไม่พบตัว ให้โทรแจ้ง 1191 หรือ แจ้งความเด็กหายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอครบ 24 ชม. ทั้งหมดถามตอบคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรแจ้งเตือนข่าวสารแหล่งความรู้คลังความรู้ดิจิทัล มก.

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี ได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายความอาลัย การยืนสงบนิ่ง ร่วมร้องเพลงสรรญเสริญพระบารมี เพลงพระราชาในนิทานพร้อมการน้อมกราบแปรอักษรเป็นเลข ๙ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเ… งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคูคต ขอเชิญชวนองค์กรหรือกลุ่มประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต จัดส่งแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคูคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสามารถส่งเรื่องได้ตั้งแต… สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เชิญชวนสมัครเข้าร่วม กิจกรรมโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ eight เฉลิมพระเกียรติ” ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 256…

เทศบาลตำบลบางกะดี ได้จัดทำการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกะดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางกะดี ได้จัดทำการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกะดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางกะดี ได้จัดทำการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกะดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลบางกะดี โดยมี พ.อ.อ.สฤษดิ์ เย็นทรวง (ประธานสภาเทศบาลตำบลบางกะดี) เป็นประธานในที… เทศบาลตำบลบางกะดี ได้จัดทำการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกะดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี พร้อมด้วย นางวารุณี ลำใย รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ “ดอกชบาทิพย์” จำนวน eleven,000 ดอก ให้กับ “น… เทศบาลตำบลบางกะดี ได้จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา eleven.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางกะดี เพื่อให้ดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศทันช่วงพระราชพิธีถวายพร…

สถจ.ปทุมธานี แสดงความยินดีแก่นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกค… วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองบางกะดี ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกะดี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ three ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนางปราณี อินทวงศ์ ประธานสภาฯ เป็นประธานในที่ประชุมสภาฯ – ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับร…

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลบางกะดี ได้ทำการผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลบางกะดีและผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุในวันพรุ่งนี้เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมบ้านท่านนายกเทศมน… เทศบาลตำบลบางกะดี กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ” รุ่นที่1/สัปดาห์ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. โดยในครั้งนี้ได้จัดในหัวข้อ “สมุนไพรรักษาโรคในชีวิตประจำวัน” โดยวิทยากรจิตอาสา โดยใ… เทศบาลตำบลบางกะดี กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจัดให้มีการอบรม เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น three สำนักงานเทศบาลตำบลบางกะดี โดยวิทยากรพิเศษจากส…

กศจปทุมธานีครูผู้ช่วย2561

ของวันนี้ ” นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี มอบหมายสั่งการให้ ” นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล ” เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี “ นายสุรชัย โชว์วิวัฒนา ” เลขานุการนา… บรรยากาศการลงทะเบียนใช้สิทธินโยบายของรัฐบาล โครงการ “เราชนะ” ได้มีบริการให้สำหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือไม่มีสัญญานอินเตอร์เน็ต รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการที่สนใจจะมารับบริการลงทะเบียนโครงการของรัฐ “เราชนะ”… เทศบาลเมืองบางกะดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางกะดี ได้ดำเนินการนำรถพ่นละอองฝอยแรงดันสูงผสมยาฆ่าเชื้อขนาด 1,000 ลิตร ออกตระเวนพ่นละอองฝอยผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ(COVID-19)เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นำโดย “นา… เทศบาลเมืองบางกะดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางกะดี ได้ดำเนินการนำรถพ่นละอองฝอยแรงดันสูงผสมยาฆ่าเชื้อขนาด 1,000 ลิตร ออกตระเวนพ่นละอองฝอยผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ(COVID-19)เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นำโดย “นา…

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี พร้อมทั้งประธานสภาเทศบาลตำบลบางกะดี “นายสฤษดิ์ เย็นทรวง” ผู้อำนวยการกองช่าง “นายสมชาย เสาวจันทร์” และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ออกไปดูความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการก่อส… นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ออกไปดูปัญหาน้ำท่วมขังในซอยสนามกีฬา หมู่ที่1 โดย นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล ได้พบปะและพูดคุยปัญหานี้กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนสนามกีฬาและมอบหมายให้ทีมงานที่เกี… วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ว่าที่ร้อยตรี ดุสิต แสนใจวุฒิ ปลัดเทศบาลเมืองคูคต และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2566 ณ ห้… นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และมอบน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน โดยมีนายณรงค์ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต ,ประธ… วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ.

การจัดการทรัพยากรป่าไม้ชุมชนดอยหัวง้ม ในรูปแบบเครือข่ายของตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 89-99. วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมพร ชั้น 3 เทศบาลเมืองบางกะดี #ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกะดี “นายสมนึก สว่างเนตร” สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นประธานคณะกรรมการ ในที่ประชุมพิจารณาร่างแผ… วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี พร้อมด้วย นายนพดล ลัดดาแย้ม สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นางวารุณี ลำใย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี นายสุรชัย โชว์วิวัฒนา รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี นายสร… เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันปิยมหาราช” วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไลนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญถาวร ปลัดเทศบาลฯ นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้า… เทศบาลเมืองคูคต ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต …

เทศบาลตำบลบางกะดี ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน” ณ สถาบันพระปกเกล้า (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ) ระหว่างวันที่ มิถุนายน พ.ศ.2562 และนอกจากนั้นยังได้มีการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือตัวแ… กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้นำ “คณะภาคีเครือข่าย โครงการส่งเสริมและยกระดับเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลบางกะดี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.โดยมี “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเ… เทศบาลตำบลบางกะดี สำนักปลัดฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา thirteen.30น. ณ ห้องประชุมปทุมพรได้จัดให้มีการประชุมพนักงานจ้าง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้นโยบาย แจ้งแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ของแต่ละกอง/สำนัก เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมี “นายธว… เทศบาลตำบลบางกะดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำการอบรมแกนนำสุขภาพชุมชนตำบลบางกะดี ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 กันยนยน 2561 เวลา 09.00 น.

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองบางกะดี ขอขอบคุณสถานประกอบการที่ร่วมสนับสนุนข้าวสาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางกะดี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 1. บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จำกัด … วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม “บุษกรภิรมย์” ชั้น three อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย – นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ได้มอบหมายให้นางวารุณี ลำใย รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย นายสุรชัย โชว…

เทศบาลตำบลบางกะดี กองสวัสดิการสังคมได้ทำโครงการตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นที่ตำบลบางกะดี โดยลงพื้นที่สำรวจชุมชนเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ วัดสังลาน เพื่อทำการรับฟังปัญหาพร้อมหาแนวทางแก้ไขต่อไปในอนาคต โดยการลงพื้นที่สำรวจชุมชนในครั้งนี้นั้น … เทศบาลตำบลบางกะดี ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ อาคารริมน้ำวัดสังลาน หมู่ที่ 3 เวลา 07.00 น. โครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย (แอโรบิค) สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป” เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ ลานกิจกรรมหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 41 โดยโครงการในวันนี้นั้นได้รับความสนใจจากประชาชนชุมชนหมู่บ้านพฤกษาเข้าร่วมทำกิจกรรมในวันนี้เป็นจำนวน…

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเ… เทศบาลเมืองบางกะดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัด”การประชุมคณะอนุกรรมการด้านแผนงานฯ ประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเทศบาลเมืองบางกะดี ครั้งที่2/2564 เมื่อวันที่ 27 … เทศบาลตำบลบางกะดี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร และทางเทศบาลตำบลบางกะดีได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและสอบสั… บรรยากาศโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ thirteen กันยายน 2562ได้ช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของจังหวัดปทุมธานี โดยมี “นายอาวุธ วิเชียรฉาย” นายอำเภอเมืองปทุมธานีเป็นประธานเปิดกิจกรร… “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ จาก “นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา” ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 10-22. เทศบาลเมืองบางกะดี ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ได้จัดกิจกรรมทำหมันสุนัข ทั้งสุนัขจรจัดและสุนัขบ้าน พร้อมฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและวัคซีนรวม ให้กับสุนัขที่มาทำหมัน ไม่เสียค่าใช้จ่าย สุนัขที่นำมาทำหมันต้องมีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึงอายุ 10 ปี เวล… กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่….กองคลัง งานพัฒนารายได้ เทศบาลเมืองบางกะดี หมายเ…

เพื่อพิจารณาขอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อ… คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกะดีและนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ได้จัดประชุมจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกะดีและนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกะดี กองสวัสดิการสังคม ได้พาคณะนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลบางกะดี รุ่นที่ 1 ไปศึกษาดูงานที่ “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เทศบาลนครนนทบุรี” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. จังหวัดปทุมธานีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี สำนักงานอุสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางกะดี และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ได้ทำBIG CLEANING DAYลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศพื้นที่ตำบลบางกะดีณ ลาน BIP warehous… เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.

สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, ฉันทนา แรงสิงห์, และ เจนนารา วงศ์ปาลี. ผลของโปรแกรมการบำบัดทางพฤติกรรมความคิดต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการของโรคซึมเศร้า. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, eleven, 47-58. รัตนาภรณ์ แบ่งทิศ และ วรรณ์วิการ์ ใจกล้า.

ขอขอบคุณ คุณก้อง ปิยะ เศวตพิกุล ที่มั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็กที่โรงเรียนสอนว่ายน้ำ… โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กและทารกที่สวยที่สุดกลางเมืองขอนแก่น สระน้ำอุ่น ในร่ม มาตรฐานคุณภาพ ISO… การดำน้ำ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กๆ จะต้องฝึกฝน เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดได้จากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ ซึ่งจะต้องเรียนรู้และทำซ้ำบ่อยๆ… พื้นฐานสำคัญของการว่ายน้ำ คือท่าทางที่ถูกต้องและการจัดระเบียบร่างกาย ก่อนที่น้องๆ จะว่ายน้ำเป็นจำเป็นต้องได้รับการฝึกและปลูกฝังพื้นฐานการจัดท่าทางของร่างกายก่อน วันนี้เราจะพาคุณพ่อคุณแม่และน้องๆ…

มนุษย์มีการคิดค้นวัคซีนต้านโควิด เพื่อลดอาการรุนแรง 3. มนุษย์มีการหยุดยั้งเชื้อและเพิ่มศักยภาพเชื้อโควิดสายพันธุ์… ลูกหลานที่จะเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์ ทำตัวเองให้ปลอดจากเชื้อโควิด19 โดยระมัดระวังตนเองช่วง 1 สัปดาห์ก่อนเดินทางกลับ . ไม่ควรรวมกลุ่มสังสรรค์ พบปะผู้คนจำนวนมาก ไม่ควรไปยังสถานที่เสี่ยง/แออัด ก่อนเดินทางกลับควรตร… เพราะเชื้อโควิด19 ยังมีการระบาดเป็นวงกว้าง วัคซีนเพียงช่วยลดโอกาสป่วย และติดเชื้อรุนแรงเท่านั้น ………………………………………………&he… #ตรวจเพื่อให้รู้ #กักตัวดูเพื่อให้แน่ใจ เ พื่ อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง เ ร า ประชาชนชาวตำบลบางกะดี ……………………………………………&…